II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

REGULAMIN V KONKURSU INFORMATYCZNEGO „ORDER OF CODE”

§ 1 USTALENIA OGÓLNE

 1. Konkurs Order of Code jest lokalnym konkursem z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej zainicjowanym w roku 2013. Jest przeprowadzany raz w roku.
 2. Organizatorami Konkursu “Order of Code” są: Order of Code sp. z o.o., Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju “Perła Galicji” oraz II LO im. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu.
 3. Nad przebiegiem Konkursu w danym roku czuwa Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.
 4. Zadania Komisji Konkursowej:
  1. przygotowanie zadań konkursowych
  2. opracowanie wyników Konkursu
  3. ustalenie zasad przyznawania nagród laureatom Konkursu.
 5. Komisja Konkursowa ustala kryteria przydziału nagród.
 6. Laureaci Konkursu otrzymują potwierdzony dyplomem, wydany przez Komisję Konkursową, tytuł Laureata Konkursu Informatycznego “Order of Code”.

§ 2 CEL KONKURSU

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród uczniów szkół średnich mieszkających na terenie woj. podkarpackiego.

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs ma charakter zadania wykonywanego indywidualnie lub zespołowo (max. 3 osoby w zespole) z pomocą własnego komputera. Konkurs jest przeprowadzany w kategorii S-COOL – dla uczniów szkół średnich do uzyskania świadectwa maturalnego (poniżej 20 lat).
 2. Komisja Konkursowa składa się z 3 pracowników firmy Order of Code. W przypadku uczestnictwa w konkursie uczniów szkół, do Komisji włączani są przedstawiciele tych szkół (1 osoba na szkołę). Funkcję przewodniczącego Komisji konkursowej pełni przedstawiciel firmy Order of Code.
 3. Każdy zespół/uczestnik indywidualny otrzyma to samo zadanie programistyczne z dziedziny zastosowań biznesowych i będzie musiał opracować program, który wyliczy wynik np. liczbowy, którego poprawność można będzie szybko sprawdzić.
 4. Rozwiązanie może być napisane w jednym z następujących języków programowania: C++, C#, VB, Java.
 5. Wygrywa zespół/uczestnik indywidualny, który jako pierwszy przedłoży Komisji poprawnie rozwiązane zadanie wraz z kodem źródłowym i wykonywalnym programu wyliczającego wynik. Pozostałe zespoły/uczestnicy mogą kontynuować pracę w celu uzyskania ew. wyróżnienia.
 6. Komisja sprawdzi wyniki i niezwłocznie poinformuje o ich poprawności.
 7. W przypadku, gdy wynik będzie prawidłowy, Komisja sprawdzi dodatkowo czy przedstawiony program wylicza go poprawnie (m.in. program ma się uruchamiać).
 8. Przy braku jednomyślności komisja podejmuje decyzję większością głosów, a przy równej ilości decyduje głos osób z firmy Order of Code Sp. z o.o.
 9. Jeśli wynik lub kod nie jest poprawny, komisja odrzuca rozwiązanie, mimo to zespół/uczestnik indywidualny może kontynuować pracę (poprawić rozwiązanie, kod itp.) do upłynięcia 3 godz.
 10. Komisja ocenia rozwiązania wg kolejności zgłoszeń.
 11. Wyróżnienie może (nie musi) być przyznane za wysokiej jakości kod poprawnie rozwiązujący zadanie.
 12. Jeśli żaden z zespołów/uczestników indywidualnych nie ukończy poprawnie zadania w ciągu 3 godz., komisja może ustalić zwycięzcę na podstawie oceny prac t.j. kodu źródłowego na moment zakończenia konkursu.

§ 4 WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKÓW

 1. Każdy uczestnik/zespół przynosi własny sprzęt oraz oprogramowanie. W celu instalacji sprzętu sala konkursowa będzie otwarta od godz. 8:00-10:00.
 2. Przed oraz w trakcie konkursu dostępne będzie łącze internetowe WiFi. W trakcie konkursu można korzystać z zasobów Internetu bez ograniczeń, w celu realizacji zadania.
 3. Czas trwania konkursu – 3 godz.

§ 5 MIEJSCE I TERMIN

 1. Konkurs odbędzie się w II LO im. prof. K. Morawskiego w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Glazera 44 w dniu 24 lutego 2018 r. o godz. 10.00.
 2. Zgłoszeń uczestnictwa w konkursie należy dokonywać indywidualnie lub zespołowo w terminie od 24 stycznia 2018 do 21 lutego 2018 r. poprzez uzupełnienie wszystkich danych w poniższym formularzu.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nieprzyjęcia rejestracji ze względu na ograniczoną ilość miejsc na sali.

§ 6 NAGRODY

 1. Łączna pula nagród wyniesie 3000 zł.
 2. Fundatorzy nagród: Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju “Perła Galicji” oraz Order of Code Sp z o. o.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa.