II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Zamówienia publiczne

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zadania pn.: 
,,Dostawy produktów żywnościowych do stołówki Internatu II Liceum Ogólnokształcącego"
prowadzonym w trybie ogłoszenia o zamówieniu

 

 

 

Sygn. akt  II LO. 271.  .2020 Przemyśl,  01 grudnia 2020r.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu na
Dostawy  produktów żywnościowych  do stołówki Internatu
II Liceum Ogólnokształcącego
w Przemyślu, przy ul. Glazera 42
w  2021 roku

 

1. Zamawiający: II Liceum Ogólnokształcące

ul. Glazera 44,  37-700 Przemyśl , telefon kontaktowy: 16 679 96 75.

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.lo2przemysl.edu.pl

2. Przedmiot zamówienia: dostawa produktów żywnościowych do stołówki
Internatu II LO w Przemyślu, w 2021 roku .

3. Czas trwania zamówienia (termin wykonania):od 18.01.2021 r. do 31.12.2021 r.⃰

4. Kryteria oceny ofert:        

- najniższa cena.

5. Opis sposobu przygotowania propozycji ofertowej:

1) ofertę należy złożyć w formie pisemnej (zgodnie z Załącznikiem nr 1- formularz cenowy),

2) oferta może obejmować całość zamówienia, lub pojedyncze pakiety wskazane  w Załączniku nr 1,

3) cena łączna podana w ofercie musi być wyrażona cyfrowo i słownie,

4) do oferty należy dołączyć parafowany przez oferenta wzór umowy (zgodnie
 z Załącznikiem nr 4).

6.  Miejsce i termin złożenia propozycji ofertowej:  w nieprzekraczalnym terminie do 17.12.2020r. do godziny 9.00, miejsce: sekretariat II Liceum Ogólnokształcącego
w Przemyślu, ul. Glazera 44, 37-700 Przemyśl, z adnotacją na kopercie „OFERTA NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH”.

7. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego -  sekretariat szkoły – w dniu 17.12.2020r. o godz. 9.30.

8. O wyborze oferty poinformujemy wybranych Wykonawców telefonicznie w dniu otwarcia ofert, tj. 17.12.2020 r.

9. Z wybranymi Wykonawcami zawarta zostanie umowa na okres  od 18.01.2021r. do 31.12.2020r.  

Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  Marek Haluk – kierownik Internatu, tel. 16 672 02 24.

 

⃰ Faktyczny okres realizacji zamówienia, a w związku z tym ostateczna wartość zamówienia, są niezależne od Zamawiającego i bezpośrednio związane z sytuacją pandemiczną w kraju, w związku z czym mogą ulec zmianie.

 

 

  

 

 

Wykaz załączników:

 

Załącznik Nr 1 – Formularze cenowe - wykaz zamawianych towarów w poszczególnych pakietach od 1 do 6

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 4 - Projekt umowy

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie (na podstawie art. 52c ust. 6 z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia)

Załacznik Nr 6 - Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia - strona pierwsza

Załacznik Nr 7 - Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia