II Liceum Ogólnokształcące

Deklaracja dostępności

II Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://lo2przemysl.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-04-12.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-12.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Szablon strony jest zgodny w 100% z WCAG 2.1 na poziomie AA, jednak niektóre treści publikowane przez redaktorów na stronie mogą niespełniać wymagań standardu. Problemy, które mogą wystąpić:

  • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.
  • Niektóre filmy nie posiadają napisów.
  • Niektóre dokumenty elektroniczne jak np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.
  • Niektóre treści mogą niespełniać minimalnych wymagań kontrastu.

Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Zwonarz, e-mail: marcin.zwonarz@lo2przemysl.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 679 96 75 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek II Liceum Ogólnokształcącego zlokalizowany jest przy ulicy Glazera 44, zaś budynek internatu przy ulicy Glazera 42.

Do budynku szkoły prowadzi wejście główne zlokalizowane od strony ulicy Glazera. Do wejścia prowadzą schody, przy których znajduje się pochylnia.

Do budynku internatu prowadzi wejście nieograniczające dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Budynek szkoły posiada 3 kondygnacje naziemne skomunikowane trzema klatkami schodowymi. W budynku znajduje się winda. Dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostępne są korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. Brak jest możliwości samodzielnego dostępu do sal gimnastycznych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem są wyznaczone 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Budynek internatu posiada 3 kondygnacje naziemne skomunikowane dwiema klatkami schodowymi. W budynku znajduje się winda. Dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostępne są korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. Przed budynkiem internatu brak wyznaczonych miejsc parkingowych.

Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.

Nie ma pętli indukcyjnych.

Nie ma możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.