II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Zamówienia publiczne

 

 

Informacja o wyborze najlepszej oferty

 

 

Sygn. akt  II LO. 271.13.2019

Przemyśl,  5 grudnia 2019r.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy  produktów żywnościowych  do stołówki Internatu II Liceum Ogólnokształcącego

  w Przemyślu, przy ul. Glazera 42  w  2020 roku.   

1. Zamawiający: II Liceum Ogólnokształcące

ul. Glazera 44,  37-700 Przemyśl , telefon kontaktowy: 16 679 96 75.

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.lo2przemysl.edu.pl

2. Przedmiot zamówienia: dostawa produktów żywnościowych do stołówki
Internatu II LO w Przemyślu, w 2020 roku .

3. Czas trwania zamówienia (termin wykonania):od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

4. Kryteria oceny ofert:        

- najniższa cena.

5. Opis sposobu przygotowania propozycji ofertowej:

1) ofertę należy złożyć w formie pisemnej (zgodnie z Załącznikiem nr 1- formularz cenowy),

2) oferta może obejmować całość zamówienia, lub pojedyncze pakiety wskazane w Załączniku nr 1,

3) cena łączna podana w ofercie musi być wyrażona cyfrowo i słownie,

4) do oferty należy dołączyć parafowany przez oferenta wzór umowy (zgodnie
 z Załącznikiem nr 4).

6.  Miejsce i termin złożenia propozycji ofertowej:  w nieprzekraczalnym terminie
do 16.12.2019r. do godziny 9.00, miejsce: sekretariat II Liceum Ogólnokształcącego
w Przemyślu, ul. Glazera 44, 37-700 Przemyśl, z adnotacją na kopercie „OFERTA NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH”.

7. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w siedzibie
Zamawiającego -  sekretariat szkoły – w dniu 16.12.2019r. o godz. 9.30.

8. O wyborze oferty poinformujemy wybranych Wykonawców telefonicznie w dniu otwarcia ofert, tj. 16.12.2019r.

9. Z wybranymi Wykonawcami zawarta zostanie umowa na okres jednego roku,
 tj. od 02.01.2020r. do 31.12.2020r.  

Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
Marek Haluk – kierownik Internatu, tel. 16 672 02 24.

  

Wykaz załączników:

  • Załącznik Nr 1 – Formularze cenowe - wykaz zamawianych towarów w poszczególnych pakietach od 1 do 6.
  • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
  • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
  • Załącznik Nr 4 - Projekt umowy.
  • Załącznik Nr 5 – Oświadczenie (na podstawie art. 52c ust. 6 z dnia 
    25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia).